foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GRUPA MALBORK

KLUB BIEGACZA

REGULAMIN "PARKOWA 5" z GRUPĄ MALBORK

I. Cel.

1. Popularyzacja biegania i marszu, jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.

2. Promocja Miasta Malbork i Powiatu Malborskiego.

3. Popularyzacja terenów rekreacyjnych Malborka do uprawiania sportu.

4. Integracja biegaczy amatorów z Malborka i okolic oraz klubów biegowych.

5. Umożliwienie sportowej rywalizacji i sprawdzenia swoich sił w biegach.

 

II. Dane Organizatora.

Klub Biegacza Grupa Malbork

Widokowa 1, 82-200 Malbork

NIP: 5792230295, REGON: 221150518

NR KONTA: BANK BGŻ w MALBORKU 12 2030 0045 1110 0000 0377 1540

strona Organizatora: www.grupamalbork.pl

mail Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Partnerzy:

Lista Partnerów, Sponsorów oraz Patronat Medialny w osobnym Komunikacie

 

IV. Termin, miejsce i program.

1. "Parkowa 5" z Grupą Malbork, odbędzie się w terminie:

17 września 2017, START Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking o godzinie 12:30.

2. Program minutowy zawodów zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora.

3. Start i Meta – stadion Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku ul. Parkowa 3

4. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu

 

V. Zgłoszenia , warunki uczestnictwa.

1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl

2. Zgłoszenia "on-line" będą przyjmowane najpóźniej na tydzień przed zawodami (10.09.2017 godz. 23:59)

3. W dniu biegu dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów pod warunkiem wolnych  miejsc na liście startowej;

4. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start;

5. Odbiór pakietów startowych w dniu biegu, w biurze zawodów od godz. 09:30-11:30, weryfikacja zawodników na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem;

6. W zawodach ustala się limit zawodników:

Bieg Główny – 200 uczestników

Marsz Nordic Walking - 50 uczestników

Biegi dla Dzieci i Młodzieży - 70 uczestników

7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Limit osób uczestniczących w zawodach może zostać zmieniony przez Organizatora, o czym poinformuje w stosownym komunikacie.

8. W Biegu/Marszu Głównym mogą startować zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat.

9. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową

10. Do zawodów dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

11. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

12. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu/Marszu Głównego z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

13. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w Biegu/Marszu Głównym osobom z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Biegu/Marszu Głównego.

14. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce m.in dotyczy asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

15. Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Biegu/Marszu Głównego. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją

16. Na rewersie numeru startowego wskazane jest wpisanie danych zawodnika w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku. Informacje powinny zawierać imię i nazwisko, dane dotyczące przyjmowania leków, ewentualnych uczuleń oraz numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

 

VI. Opłaty.

1. Opłata startowa Bieg Główny i Marsz Nordic Walking - "Parkowa 5" z Grupą Malbork wynosi:

01.06.2017 - 31.07.2017 - 25PLN

01.08.2017 - 31.08.2017 - 30PLN

01.09.2017 - 10.09.2017 - 35PLN

w dniu zawodów: - 50 PLN 

2. Opłatę należy uiścić za pomocą serwisu www.elektronicznezapisy.pl (opcja dotpay) lub gotówką w biurze zawodów w przypadku zapisów w dniu zawodów.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 10 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu Głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;

- profesjonalny pomiar czasu i obsługę techniczną oraz oznakowaną trasę;

- wodę, napój izotoniczny, gorącą herbatę, owoce w strefie gastronomicznej przed startem

- wodę na mecie;

- gorący posiłek regeneracyjny, gorące napoje (kawa/herbata), ciasto, słodkie przekąski, owoce w strefie gastronomicznej po zakończeniu Biegu/Marszu Głównego

- pamiątkowy medal po ukończeniu zawodów.

- puchary i nagrody dla najlepszych zawodników kończących Bieg Główny i Marsz Nordic Walking

- udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie;

- dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

- zmęczenie i zadowolenie :)

 

VII. Trasa biegu i limit czasu

1. Trasa Biegu/Marszu Głównego zostanie poprowadzona na terenie CAW Sp. z o.o., ulicą Sportową, drogą nieutwardzoną w Parku Miejskim oraz nową ścieżką pieszo/rowerową nad Nogatem.

2. Dokładna mapa trasy zostanie opublikowana na stronie Organizatora.

3. Trasa Biegu/Marszu Głównego może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które będę miały wpływ na bezpieczeństwo uczestników zawodów.

4. Trasa będzie oznaczona a w newralgicznych punktach będą stali wolontariusze.

5. Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu/Marszu Głównego wynoszący 1,5 godziny od momentu startu. Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu Głównego/Marszu przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 1,5 godziny od momentu startu zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu/Marszu Głównego.

6. Zawodnik w czasie Biegu/Marszu Głównego nie może opuszczać i powracać na wyznaczoną przez organizatora trasę pod kara dyskwalifikacji.

7. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu Biegu Głównego z użyciem chipów zwrotnych. Nie zwrócenie chipa po zakończeniu zawodów będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

8. Długość trasy: 10 kilometrów Bieg Główny, 5,7 kilometra Marsz Nordic Walking

 

VIII. Kategorie wiekowe i dystanse

1. Bieg dla Dzieci i Młodzieży:

- Zapisy do biegu Dzieci i Młodzieży zostaną uruchomione 01.08.2017,

- Udział z zawodach jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń

- Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl.

- W dniu biegu dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów pod warunkiem wolnych  miejsc na liście startowej;

- poszczególne kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży zostaną opublikowane w osobnym komunikacie wraz z rozpoczęciem zapisów.

 

2. Marsz Nordic Walking –  5,7 km – (1 pętla) (K/M)

 

3. Bieg Główny – ok. 10km - (2 pętle po 5 km) (K /M)

Kategorie wiekowe:

M – 20 / K – 20 (od 18 do 29 lat)

M – 30 / K – 30 (od 30 do 39 lat)

M – 40 / K – 40 (od 40 do 49 lat)

M – 50 / K – 50 (od 50 do 59 lat)

M – 60 / K – 60 (od 60 wzwyż )

 

IX. Nagrody:

Organizator przewidział następujące nagrody:

1. W Biegu Głównym:

W kategorii Open kobiet i mężczyzn za miejsca I – III

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III

Nagrody w Open i poszczególnych kategoriach wiekowych nie dublują się.

2. W Marszu Nordic Walking:

W kategorii Open kobiet i mężczyzn za miejsca I – V

3. Dla wszystkich uczestników kończących Bieg Główny i Marsz Nordic Walking – pamiątkowe medale na mecie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

5. Każdy uczestnik Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking ma możliwość wzięcia udziału w loterii i wygrania cennych nagród ufundowanych przez Organizatora i Partnerów zawodów.

 

X. Postanowienia końcowe.

1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do Organizatora.

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.

4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.

5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.

6. Osoby niepełnoletnie mogą startować w Biegach Dzieci i Młodzieży tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

8. Przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.

9. Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie Organizatora.

10. Wszelkie sprawy sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator i w sprawach tych jego decyzja jest ostateczna.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

POZDRAWIAMY - KLUB BIEGACZA GRUPA MALBORK

RUN4FUN :)

 

INFO - Pliki Cookies

UWAGA! Nasz serwis używa cookies w celach statystycznych

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Czytaj więcej…

Zrozumiałem